Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.
Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

Toyshop.cz - modely

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. Definice
prodávající - provozovatel internetového obchodu www.toyshop.cz
kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.toyshop.cz
objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.toyshop.cz Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

3. Storno objednávky
a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží ze skladu, emailem na adresu: toyshop@toyshop.cz. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje , nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.

4. Dodací podmínky
a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. Velkoobchodním partnerem může být objednávané zboží, které je skladem vyexpedováno do 72 hodin. V případě větších objednávek se čas vy-expedici může ještě navýšit. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží).
c) Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude zapotřebí dodávku opakovat více než 2 xz důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé, hradí kupující ve výši: 10, - CZK

5. Poplatky za přepravu
a) Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Garantované doručení na dodací adresu je 24 - 48 hodin od vyexpedování zboží ze skladu www.toyshop.cz Doručení v pracovních dnech (8-16 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli dohodnout přesnější čas dodání. Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel vzhledem k přepravní podmínky přepravce!
b) Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutno zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

6. Záruka, reklamace a servis
a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
c) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
d) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, pověřenému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.
e) Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.
f) Reklamované výrobek je nutné zaslat zpět.
g) Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
h) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne počátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebozávažnost chyby. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době. Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné odmítnutí.

Postup reklamace:
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:
Pošlete e-mail na naši adresu toyshop@toyshop.cz, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, katalogové číslo, číslo faktury a popis závady.

Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

Chybná cena zboží:
Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

7. Závěrečná ustanovení
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky na některé z čísel uvedených v kontaktech.

VYHLEDÁVÁNÍ
Cena od: do:
NEJNOVĚJŠÍ DISKUZE
Roman :
Dobrý večer. Bude mít tento model skladem. Měl bych o něj zájem. Děkuji

STEPAN :
JSOU K TOMU NAVESI

Iveta Kotoučková :
Dobrý den. Prosím nemáte traktor typ 5613.

Diskuze o modelech, zobrazit více ...
TOYSHOP NA FACEBOOKU
KMB STAVEBNÍ SERVIS S.R.O.
Společnost KMB Stavební servis, s.r.o. se zabývá výrobou, prodejem a pronájmem zařízení na mytí pneumatik nákladních aut.
myci rampy
Společnost KMB Stavební servis, s.r.o. je výhradní zástupce firmy UNIC CRANES EUROPE pro Českou a Slovenskou republiku.
jeřáby UNIC
Více informací o společnosti
KMB Stavební servis, s.r.o.