Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.
Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

BOBCAT

BOBCAT

BOBCAT
Otevřít v novém okně.

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK , JMÉNEM REPUBLIKY


Městský soud v Praze rozhodl předsedkyni senátu JUDr. Helenou Nebesařovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o., IČ: 25594010, se sídlem Břestek 312, 687 08 Buchlovice, zast. JUDr.Marii Šupkovou, advokátkou, Moravní nábř.1208, 686 01 Uherské Hradiště, proti žalovanému: Bobcat CZ, a.s., IČ: 26212340, Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9, zast. Mgr.Jaroslavem Janáčkem, advokátem, Trojská 140/593, 171 00 Praha 7, o zaplaceni částky 193.950,-Kč s přísl. takto:

I.Bobcat CZ, a.s. je povinen zaplatit žalobci částku 193.950,-Kč s úrokem z prodlení od 26.11.2008 do zaplacení, a to ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o sedm procentních bodů, přičemž v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby platné pro první dnen příslušného kalendářního pololetí, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Bobcat CZ, a.s. je povinen zaplatit žalobci náklady řízení v částce 76.011,-Kč k rukám právní zástupkyně JUDr.Marie Šupkové do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal po žalovaném zaplacení částky 193.950,-Kč jako náhrady škody. V žalobě uvedl, že účastníci uzavřeli dne 21.10.2004 ujednání PTLI/2004 m.j. o dodávce sestavy teleskopického manipulátoru Bobcat 40170 v ceně 2,190.000,-Kč bez DPH, a to v návaznosti na téhož dne uzavřenou kupní/leasingovou smlouvu č.1552350435. Účastníky této smlouvy byla dále i CAC-Leasing, a.s., která nákup stroje financovala a která byla jeho vlastníkem, když Bobcat CZ, a.s. byl nájemce. Jak plyne z dopisu této společnosti ze dne 9.11.2005, byl žalobce ve smyslu všeobecných leasingových podmínek oprávněn včas a řádně uplatňovat a vymáhat event. nároky z odpovědnosti za vady, ze záruk a servisu. Záruční podmínky deklarované žalovaným zahrnovaly mj. záruku po dobu 36 měsíců nebo 3200 motohodin ode dne podpisu protokolu o přejímce stroje, který byl předán dne 29.12.2004. Předmětný stroj vykazoval od počátku závady, které Bobcat CZ, a.s. se střídavými úspěchy odstraňoval. Dne 3.4.2006 proběhla výměna zadní nápravy, když ze sdělení Bobcat CZ, a.s. ze dne 9.3.2006 vyplynulo, že právě křivá zadní náprava je zřejmě příčinou opakovaných závad funkce budíku zátěžového diagramu. Bobcat CZ, a.s. tedy navrhnul, že dojde k vymontování původní zadní nápravy ze stroje.

Bobcat CZ, a.s. vyměnil původní zadní nápravu za nápravu ze 4 roky starého stroje.

Bobcat CZ, a.s. vyměnil původní zadní nápravu za nápravu ze 4 roky starého stroje. Přestože posléze, v důsledku vadného postupu při výměně této nápravy došlo dne 20.6.2006 k jejímu utržení, nikdy již Bobcat CZ, a.s, a to přes opakované snahy žalobce, do stroje původní /tj. opravenou či v rámci záruky novou/ zadní nápravu nenamontoval.
Posléze žalobce zjistil, že tuto nápravu ze stroje žalobce zamontoval Bobcat CZ, a.s do jiného svého stroje a tento prodal třetí osobě. K opakovaným urgencím dořešení této záležitosti se Bobcat CZ, a.s vyjádřil dopisem ze dne 9.11.2006, ve kterém přiznává, že zadní náprava, kterou do předm . teleskopického manipulátoru rok výroby 2005 namontoval, byla ze stroje Bobcat 10140 vyrobeného v roce 2002 a jako kompenzaci navrhnul poskytnutí zvláštní záruky na tuto nápravu v délce 10 let. Navrhovaná záruka ale neměla platnost vůči případnému novému majiteli. S tímto řešením žalobce nesouhlasil, neboť pro opakované závady vyhodnotil stroj jako nespolehlivý a měl zájem jej po ukončení leasingu prodat. Trval proto na vrácení původní opravené nápravy nebo namontování nápravy nové, avšak bez odezvy žalovaného. Žalobce předm.stroj prodal společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Odpovídající cena byla 1,250.000,-Kč bez DPH. Tuto cenu sdělil Bobcat CZ, a.s. jako autorizovaný prodejce zástupci leasingové společnosti p.Kusákovi. Vzhledem k tomu, že stroj měl zabudovanou starou zadní nápravu z roku 2002, musela být poskytnuta sleva ve výši 15%, ztráta /škoda/ vzniklá žalobci tedy činí 193.950,-Kč.

Odpovědnost Bobcat CZ

Odpovědnost Bobcat CZ, a.s. za uvedenou škodu plyne z porušení jeho povinností provádět řádně záruční opravy, když bezdůvodně nahradil původní /vadnou/ zadní nápravu jinou, podstatně starší a evidentně nekvalitnější nápravou, namísto aby vadu řádně odstranil příp. v rámci záruky neopravitelnou nápravu vyměnil za novou. Mezi porušením této povinnosti žalovaného a vznikem škody /snížená cena stroje/ je přímá příčinná souvislost.

Bobcat CZ, a.s. navrhl zamítnutí žaloby s tím, že během užívání předm. stroje se skutečně opakovaně objevovala závada zatěžovacího diagramu, jež Bobcat CZ, a.s. odstraňoval. Vzhledem k tomu, že i po výměně této součástky v rámci záruky za novou stroj zcela nestandardně vykazoval opět tuto závadu, dohodli se účastníci na výměně tzv. mostu zadní nápravy, tedy nosné součástky zadní nápravy stroje, na níž je zátěžový diagram umístěn. Most zadní nápravy je kovový odlitek, jež nepodléhá opotřebení a jeho životnost je několikanásobně delší než životnost samotného stroje Bobcat 40170. Dne 9.3.2006 tedy Bobcat CZ, a.s. vyměnil most zadní nápravy za identický most z jiného stroje z roku 2002. Tato skutečnost však v žádném případě neměla vliv na funkčnost a hodnotu stroje jako celku. Z tohoto důvodu Bobcat CZ, a.s. poskytl žalobci na vyměněný most zadní nápravy záruku v délce 10 let ode dne výměny. Bobcat CZ, a.s. dále namítl, že žalobcem tvrzená událost ze dne 20.6.2006 ( Bobcat CZ, a.s. -3- identifikovaná jako utržený kardan a utržené šrouby držící zadní nápravu) v žádném případě nemusí být v příčinné souvislosti s výměnou mostu zadní nápravy předm. stroje. Bobcat CZ, a.s. dále zpochybnil prodejní cenu uváděnou žalobcem v souvislosti s prodejem předmětného stroje společnosti S MORA VA Leasing a.s. s tím, že Bobcat CZ, a.s. by patrně nabídl cenu odpovídající max.l,065.000,-Kč bez DPH. Ze strany žalované bylo rovněž namítnuto, že v rámci soudního sporu č.j.39 Cm 119/2007, vedeného u zdejšího soudu, byla mezi účastníky uzavřena dohoda o narovnání.

Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že dne 21.10.2004 byla uzavřena mezi Bobcat CZ, a.s. jako prodávajícím, společností CAC Leasing a.s. jako pronajimatelem (kupujícím) a žalobcem jako nájemcem kupní/leasingová smlouva, jejímž předmětem byl teleskopický manipulátor Bobcat 40170. Z ujednání z téhož dne uzavřeném mezi účastníky bylo zjištěno, že žalobce se mimo jiné zavázal Bobcatu CZ, a.s. uhradit zálohu na mimořádnou leasingovou splátku v částce 25% z kupní ceny, přičemž platebními podmínkami je dále finanční leasing uzavřený mezi nájemcem a leasingovou společností. Součástí tohoto ujednání je rovněž poskytnutí záruky Bobcat CZ, a.s. žalobci v délce 36 měsíců nebo 3200 motohodin ode dne podpisu protokolu o přejímce stroje. Z protokolu ze dne 29.12.2004 bylo prokázáno, že předm, stroj byl Bobcat CZ, a.s. předán žalobci dne 29.12.2004. Z obsahu přípisu společnosti CAC Leasing a.s. ze dne 9.11.2005 vyplývá, že dle Všeobecných podmínek leasingové smlouvy byl povinen veškeré reklamace týkající se předmětného stroje u Bobcat CZ, a.s uplatnit a vymáhat výhradně žalobce, a to včetně případného odstoupení od kupní smlouvy. Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že žalobce řádně reklamoval u žalovaného vady předmětného stroje v záruční době, které Bobcat CZ, a.s. průběžně odstraňoval. Ze shodných prohlášení účastníků vyplývá, že na základě reklamace žalobce došlo na jaře 2006 ze strany Bobcat CZ, a.s. k výměně u zadní nápravy předm. stroje za použití součástí z jiného staršího stroje z roku 2002, přičemž .žalobce tvrdí, že došlo k výměně celé zadní nápravy a Bobcat CZ, a.s. argumentuje tím, že byl takto vyměněn pouze most zadní nápravy. Z předložených listin žalobcem - kupní smlouvy ze dne l.2.2007 a faktury č.71020 ze dne 2l.2.2007, ověřeného písemného prohlášení Jiřího Jangla ze dne 2.6.2009 a výpovědi svědka Ing.Zdeňka Kusáka (manažera společnosti S MORAVA Leasing, a.s.) bylo dále prokázáno, že mezi žalobcem jako prodávajícím, společností S MORAVA Leasing., a.s. jako kupujícím a Jiřím Janglem jako nájemcem byla dne 1.2.2007 uzavřena kupní/leasingová smlouva, jejímž předmětem byl předmětný teleskopický manipulátor BOBCAT T 40170, a to za kupní cenu bez DPH 1,099.050,-Kč, přičemž byla žalobcem z důvodu zamontované zadní nápravy z jiného stroje staršího o 2-3 roky poskytnuta sleva 15% z odpovídající ceny 1,250.000,-Kč. Soud se proto v řízení prioritně zabýval spornou otázkou výměny jak shora uvedeno. V této souvislosti je třeba konstatovat, že na základě provedeného dokazování Bobcat CZ, a.s. namítanou smlouvou o narovnání ze dne 2.6.2008 a žalobou ve věci 39 Cm 119/2007 o zaplacení částky 235.899,-Kč s přisl. bylo prokázáno, že se v daném případě nejedná o generální narovnání mezi účastníky, nýbrž narovnání zde specifikovaných nároků, které se tohoto sporu netýkají, jak důvodně v řízení argumentoval žalobce.

Z provedeného dokazování listinami bylo zjištěno následující. Faxem ze dne 9.3.2006 vedoucí technického střediska Bobcat CZ, a.s. sdělil žalobci, že možnou příčinou reklamované závady je křivá zadní náprava. Z montážního výkazu žalovaného ze dne 3.4.2006 týkající se předm.stroje vyplývá, že byla vyměněna zadní náprava. Faxem ze dne 1.8.2006 (adresovaný žalobci) se Bobcat CZ, a.s. vyjadřuje k příčině další závady (urvaný kardan nápravy, utrhnuté šrouby držící nápravu) a zároveň sděluje ke správě ze dne 9.3.2006, že mu je momentální umístění -4- nápravy neznámé. E-mailem ze dne 23.8.2006 sděluje jednatel žalobce Bobcatu CZ, a.s., že nebylo reagováno na jeho e-maily z července 2006 a opětovně vyzývá Bobcat CZ, a.s. k vydání zádní nápravy nebo k vyjádření, jak se celá záležitost bude řešit, neboť považuje za nepřípustné, aby servis žalovaného v době záruky odebral nápravu ze stroje a dal tam jako řešení 6 let starou. Z přípisu technického ředitele Bobcat CZ, a.s. ze dne 9.11.2006 bylo zjištěno, že jednateli žalobce bylo sděleno, že servisem Bobcat CZ,a.s. byla dne 3.4.2006 vyměněna část zadní nápravy předm. manipulátoru, přičemž byla použita náprava ze stroje Bobcat, rok výroby 2002, která je identická s nápravou na předmětném stroji. Důvodem byl požadavek urychleně odstranit závadu hlášení přetížení stroje, výměna závadu odstranila. Bobcat CZ, a.s. pak na tento vyměněný díl poskytnul zvláštní záruku 10 let ode dne instalace, která je v případě prodeje nepřevoditelná na nového majitele. Žalobce odpověděl Bobcatu CZ, a.s přípisem ze dne l0.l1.2006 s tím, že opakovaně vyslovil nesouhlas se zamontováním staré zadní nápravy, kdy v této souvislosti zdůraznil, že se jedná o zadní nápravu stroje, který dříve vlastnil a poukázal na špatný technický stav této nápravy, která se v roce 2003 zcela rozpadla. Žalobce je proto nucen trvat na vrácení nápravy resp. na nové nápravě.

Žalobce v řízení předložil odborné vyjádření znalce Ing.Stanislava Kadlece ze dne 31.5.2009, které si v souvislosti s tímto sporem vyžádal, a to k posouzení, zda sleva ve výši 139.000,-Kč je přiměřená ke skutečnému technickému stavu předmětného stroje. Znalec dospěl k závěru, že namontováním použité zadní nápravy s proběhem cca 6000 Mh z roku 2003 do stroje provozovaného od roku 2005 s počtem Mh 1933 došlo k znehodnocení skupiny zadní nápravy a tím i celého troje. Dle znalce obvyklá cena stroje k 1.2.2007 byla 1,250.000,-Kč bez DPH, přičemž výměnou zadní nápravy za opotřebenou byl stroj znehodnocen o 213.364,- Kč bez DPH. Znalec proto dospěl k závěru, že poskytnutou slevu ve výši 193.000,-Kč lze hodnotit jako slevu přiměřenou.

Soud v řízení ustanovil znalce Stanislava Bartoně z oboru ekonomika a strojírenství. Znalec v podaném posudku ze dne 10.11.2010 dospěl k následujícím závěrům. Výměnou zadní nápravy u stroje z roku 2004 za nápravu starší z roku 2002 došlo v daném případě ke znehodnocení stroje o částku 164.000,-Kč bez DPH, když znalec vyšel z ceny obvyklé ke dni 1.2.2007 v částce 1,232.000,-Kč bez DPH. Znalec pak na otázku soudu odpověděl, že žalobcem tvrzená sleva a při prodeji předmětného stroje je zcela na místě a poskytnutou slevu ve výši 193.000,-Kč lze považovat za úměrnou vzniklé újmě při prodeji stroje. Ke sporné otázce mezi účastníky týkající výměny zadní nápravy či mostu zadní nápravy znalec odpověděl, že samotnou prohlídkou stroje, případně demontáží nápravy nelze v současné době objektivně stanovit, zda byla provedena výměna nápravy jako celku, nebo jenom mostu nápravy. Z obsahu spisového materiálu však znalec dovodil, že lze usuzovat, že byla provedena výměna nápravy jako celku. V této souvislosti odkázal na shora uvedený montážní výkaz ze dne 3.4.2006 s tím, že je zde uvedena "výměna zadní nápravy" s časovou náročností pro dva pracovníky 8 resp.6 hodin, z čehož lze usuzovat, že došlo k výměně nápravy jako celku a nikoliv kompletní demontáže osazení mostu zadní nápravy a zpětné montáže včetně seřízení a vymezení a uvedení do provozu - kalibrace a odzkoušení.

Svědek Ing.Zdeněk Kusák ve své výpovědi potvrdil tvrzení žaloby, že si ověřoval před uzavřením kupní/leasingové smlouvy ze dne 1.2.2007 odpovídající cenu předmětného stroje, mimo jiné u zaměstnance Bobcat CZ, a.s. Vladimíra Hese. Jmenovaný svědkovi sdělil cenu 1,250.000,-Kč bez DPH. Po ověření této informace ještě z dalších zdrojů, svědek pak vycházel z uvedené ceny, z níž pak byla poskytnuta sleva 15% ze shora uvedených důvodů. -5- Svědek Vladimír Hes vypověděl, že je z titulu své funkce u žalovaného kompetentní k oceňování strojů Bobcat a zároveň potvrdil, že telefonicky sdělil Ing.Kusákovi k jeho dotazu týkající se ceny stroje předm. typu a uvedeného roku výroby částku 1,250.000,-Kč. Zdůraznil však, že se jednalo o cenu orientační. Z obsahu písemného prohlášení Jiřího Jangla ze dne 2.6.2009 dále vyplynulo, že u předm. stroje na v podstatně opotřebovanější zadní nápravě z důvodu poruchovosti byl nucen provést několik oprav, když za uplynulé 2 roky náklady za opravy zadní nápravy převýšily sjednanou slevu. V této souvislosti jmenovaný zdůraznil, že pokud by mu nebyla předem žalobcem sdělena informace o jejím stavu a z tohoto důvodu poskytnuta sleva, jistě by slevu po prodejci z důvodu opakovaných poruch požadoval následně.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je v celém rozsahu důvodná. V řízení bylo prokázáno, že na základě smluvních ujednání mezi účastníky byl Bobcat CZ, a.s. povinen v rámci záruční doby provádět pro žalobce příslušné opravy předm. stroje Bobcat 40170. Z provedeného dokazování pak lze dovodit, že na základě reklamace žalobce vyměnil žalovaný dne 3.4.2006 u předm. stroje celou zadní nápravu, a to za nápravu ze stroje staršího jak shora uvedeno. Z žádné předložené listiny ani jiného důkazu nelze dovodit tvrzení Bobcatu CZ, a.s, že vyměněn byl pouze most zadní nápravy. Naopak v korespondenci žalovaného i v montážním výkazu ze dne 3.4.2006 se výslovně hovoří o „výměně zadní nápravy". Bobcatem CZ, a.s tvrzenou skutečnost pak nebylo možné prokázat ani znaleckým posudkem jak shora uvedeno. Tento závěr nelze vyvrátit ani montážním výkazem ze dne 31.3.2006, předloženým Bobcatem CZ, a.s až na jednání konaném dne 25.11.2011. Z obsahu této listiny nelze dovodit, že byl vyměněn most zadní nápravy u předm. stroje. Pokud žalovaný s odkazem na znalecký posudek argumentoval tím, že znalec při svém hodnocení vycházel z počtu hodin u montážního výkazu ze dne 3.4.2006 a tudíž vycházel z neúplných podkladů, nemůže dle názoru soudu tato skutečnost vyvrátit shora uvedený skutkový závěr, když obsah výkazu o výměně mostu nehovoří. Mohlo by se jednat za dané situace pouze o hypotetický názor znalce v návaznosti na počet hodin, což nelze považovat za dostatečné, neboť v případě event. hypotézy o možnosti výměny mostu, by tento názor nepodpořil ani jeden z listinných důkazů provedených shora. Navíc tento montážní výkaz na rozdíl od výkazu ze dne 3.4.2006 nebyl v souvislosti s provedením předm. výrněny žalobci předložen, jeho vypovídací hodnota je proto i v tomto směru minimální. Soud proto neprovedl k důkazu žalovaným navrhované svědky k pravosti této listiny a nevyžádal si od znalce k této záležitosti doplnění znaleckého posudku, neboť to z uvedených důvodů považoval za nadbytečné.

V řízení bylo dále prokázáno, že v záruční době došlo bez souhlasu žalobce k výměně zadní nápravy ze staršího stroje, což v příčinné souvislosti znehodnotilo cenu předmětného stroje. K tomuto závěru dospěl soudní znalec ve shodě se znalcem Ing.Kadlecem. Z obou posudků je zcela zřejmé, že žalobcem poskytnutá cena v částce 193.950,-Kč je danému stavu přiměřená. Výchozí odpovídající cenu ve výši 1,250.000,-Kč navíc potvrdili i oba shora uvedení svědci a důvodnost slevy potvrdil i současný držitel předmětného stroje Jiří Jangl. Shora uvedenými důkazy bylo dále prokázáno, že žalobce dne 1.2.2007 prodal předmětný stroj, jeho titul k této transakci nebyl ani v řízení Bobcatem CZ, a.s zpochybňován. Lze tedy uzavřít, že žalobci vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinností žalovaného provádět řádně opravy v záruční době škoda ve výši slevy v částce 193.950,-Kč.

Bobcat CZ, a.s ze všech shora uvedených důvodů za tuto škodu žalobci dle ust.§ 373 obch.zák. odpovídá. Soud proto žalobě -6- v celém rozsahu vyhověl, včetně zákonných úroků z prodlení, požadovaných za dobu od podání žaloby.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust.§ 142/1 o.s.ř. Žalobci byla přiznána náhrada za soudní poplatek v částce 7.760,-Kč a za právní zastoupení dle vyh1.č.484/2000 Sb. odměna v částce 40.280,-Kč, dále 6x RP po 300,-Kč, za cesty ke třem jednáním Uherské Hradiště - Praha a zpět za ztrátu času celkem 4.200,-Kč a cestovné automobilem dle předloženého rozpisu v celkové částce 10.596,-Kč plus 20% DPH, celkem 76.011,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Praze dne 25. února 2011 JUDr.Helena Nebesařová V.r. předsedkyně senátu.


Diskuze o článku: BOBCAT


Bobek:
Společnost Bobcat CZ, a.s. je výhradním dovozcem smykem řízených a kolových nakladačů a manipulátorů značky Bobcat. Někdy je to spíše na škodu, jako třeba v tomto případě.


Vašek:
Odnese to zákazník.


Pavel:
S Bobcat mám podobnou zkušenost s nakladačem.


Jan:
O Bobcatu by se v tomto duchu dala napsat celá kniha :-). Ale jinak stroje jsou to kvalitní.


Marek:
Hezký čtení, díky :-)


Kamil:
Nechápu, proč dáváte takový článek na web s modely aut? Tohle přece patří do zcela jiných fór.


Vokurka:
Dost trapné, ale co, když je ta demokracie :-(


Jarda:
Jen to Bobcatu hesky vosolte :-). Si myslí, že když jsou velká firma tak můžou dělat co se jim zlíbí.


Petr:
Pokud chcete článek podpořit odkazujte na něj z jiných stránek. Jen ať se všichni dočtou, kde udělali soudruzi z Bobcatu chybu.


Terra:
Máte špatné zkušenosti s Bobcatem? zkuste terramet.cz Disponujemí ucelenou servisní a obchodní sítí v ČR s centrálou v Praze a pobočkami v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Teplicích, Hradci Králové a v Modřicích. Na všech těchto místech pracuje přes 80 našich vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří pro zákazníky zajišťují kromě prodeje rovněž technicko-poradenskou činnost, záruční a pozáruční servis.


Zdeněk :
K Vokurkovi - jsi idiot


Roman:
Souhlasím s Kamilem... Modely jsou jedna věc,ale proč se tady bavit o soudu Firma vs Bobcat...


Mechanik:
Největší problém těchto strojů je ta část mezi volantem a sedačkou .Vaše jméno:    

Text:


Opište kontrolní text:
Opište text
VYHLEDÁVÁNÍ
Cena od: do:
NEJNOVĚJŠÍ DISKUZE
Roman :
Dobrý večer. Bude mít tento model skladem. Měl bych o něj zájem. Děkuji

STEPAN :
JSOU K TOMU NAVESI

Iveta Kotoučková :
Dobrý den. Prosím nemáte traktor typ 5613.

Diskuze o modelech, zobrazit více ...
TOYSHOP NA FACEBOOKU
KMB STAVEBNÍ SERVIS S.R.O.
Společnost KMB Stavební servis, s.r.o. se zabývá výrobou, prodejem a pronájmem zařízení na mytí pneumatik nákladních aut.
myci rampy
Společnost KMB Stavební servis, s.r.o. je výhradní zástupce firmy UNIC CRANES EUROPE pro Českou a Slovenskou republiku.
jeřáby UNIC
Více informací o společnosti
KMB Stavební servis, s.r.o.